தியாக தீபம் திலீபன் முதலாம் நாள்

1987 ம் ஆண்டு செப்ரம்பர் மாதம் 15ம் திகதி. இது திலீபனுடன் முதலாம் நாள். (கவிஞர் மு.வே.யோ இன் உரையில் இருந்து) தியாக பயணம் தொடர்வதற்கான...

Continue reading