30 ஆண்டுக்கால தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் தமிழீழ நடைமுறையரசின் கட்டமைப்புகள்

தமிழீழ மாவட்டத்தில் யாழ்ப்பாணம் (சப்த தீவுகள் உட்பட)

தமிழீழ மாவட்டத்தில் யாழ்ப்பாணம் (சப்த தீவுகள் உட்பட) தமிழீழம் வட தமிழீழம் யாழ்ப்பாணம்

Continue reading

ஆயுத அறிக்கைப்பகுதி

படையணிகள், துறைகள், பிரிவுகளால், மாதந்தோறும் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆயுத தளபாட விபரங்களைச் சரிபார்த்து இயக்கத்தின் ஆயுத தளபாட எண்ணிக்கையை உ...

Continue reading