தாயக நிகழ்வுகள், படங்கள்

27 .06. 2003 அன்று யாழ்பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பொங்குத் தமிழ் நிகழ்வு

27 .06. 2003 அன்று யாழ்பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பொங்குத் தமிழ் நிகழ்வு