தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2021 - சுவிச்சர்லாந்து